044 2709641
sonja@belenus.fi
vello.fi/belenus/

Rekisteri- ja tietosuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvoinnin Belenuksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.1.2021. Viimeisin muutos 8.8.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinvoinnin Belenus

Y-tunnus 2648138-3

Uimarannantie 10 B 4, 45370 Valkeala

sonja@belenus.fi

 

2. Rekisteristä ja tietosuojasta vastaava yhteyshenkilö

Sonja Mäkilä

sonja@belenus.fi (ensisijainen yhteydenotto)

+358 44 2709641

 

3. Rekisterin nimi

Hyvinvoinnin Belenuksen asiakas- ja ajanvarausrekisteri

 

4. Tietojen käsittelyperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu rekisteröidyn vapaaehtoiseen suostumukseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin, ajanvarauksen mahdollistaminen sekä markkinointi ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), ammatti, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin pitkään, kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakkuuksiin liittyvien palveluiden tuottamiseksi, lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi, tai mikäli käsittelylle on jokin muu lainmukainen peruste. Laskutusperusteena käytettävät tiedot säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta mm. esitietolomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei koskaan luovuteta suoramarkkinointia, tai mielipide- ja markkinatutkimusta varten.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (ensisijaisesti sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).